×

مقاله مضرات نداشتن اسباب بازی فکری

مضرات نداشتن اسباب بازی فکری
همزمان با پرورش قوای جسمی کودک  کم تحرکترین اجزاء که همان قوای فکری کودک است را باید به تحرک واداشت تا در مسیر زندگی بر تمام مسائلی که برخورد میکند یک تامل وتفکر داشته باشد همانگونه که کودک در بازی با اسباب بازیهای خود منتظر نتیجه میماند ونتیجه طلب میشود همین رویه باعث میشود که کودک در نوجوانی وجوانی نیز نتیجه گرا شود و مسلماً نتیجه خوب راطالب باشد. از معضلاتی که در جامعه ما برای بعضی از جوانها اتفاق می افتد مثل اعتیاد نتیجه قوی نبودن قوای ادراکی و فکری است که نتیجه را نتوانسته تحلیل کند وبدست بیاورد ومیشود اینگونه بیان کرد که دوران  کودکی این جوانها از زمان سن جوانی آغاز شده است که بعد از مبتلاشدن منتظر نتیجه هستند که دیگر دیر است .

هراسباب بازی که نیازهای مهم کودک را فراهم نکند می تواند مضر باشد بازیهای رایانه ای خشن که بر پایه یک برنامه ریزی از قبل تعیین شده برای کودکان ساخته می شود و قوای فکری و جسمی را به تنبلی وادار میکند، گرچه خوشایند کودک میباشد ولی اثرآن در نوجوانی و جوانی که انسان نیاز به فکر کردن درست دارد که زندگی خود را بر آن پایه واساس برنامه ریزی کند، نمی تواند اندیشه درستی که مقتضای امکانات موجود است رابرای فرد مهیا کند و تصمیم درستی را مستقلاً بگیرد.  

سالمترین اسباب بازی

طبق تحقیقات روانشناسان و مدد جویان  کودکان ،سالمترین ومفیدترین اسباب بازی برای کودکان ،اسباب بازیهای که علاوه بر اینکه تحرکات جسمی کودکان را بر آورده می کنند،قوای فکری و تجسمی کودک را نیز متحرک و پویا نماید.لذا اسباب بازی فکری در کنار اسباب بازی تحرک بسیار مفید خواهد بود.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1392/10/12 19:08:35