×

مقاله نوع گدازه ها و کیفیت آنها

نوع گدازه ها و کیفیت آنها
آتشفشانها :در زمانی که آرامند زیبا هستند و آنگاه که فوران می کنند بسیار ترسناک می شوند آنها دریچه های در روی کره زمین هستند که به ما این امکان را می دهند نمونه هایی مستقیمی از مواد تشکیل دهنده زمین

موجود

در لایه های عمیق ترآن را بشناسیم آتشفشان شناسان، هدفشان از تحقیق کردن درمورد این مواد برای دسترسی به شناخت مواد تشکیل دهنده لایه های درونی زمین است تحقیق در مورد سنگهای آتشفشانی می تواند نوع

آتشفشان

و انواع تعداد فوران های ماقبل تاریخ را آشکار کند و تصاویرکامل تر و گسترده تری از آتشفشانهایی که هم اکنون نیز می توانند فعال باشند  هستند را در اخیار ما قرار می دهند .

شما تعداد آتشفشانهای زمین به 1300می باشد که عده ای از آنها در حلقه آتشین اطراف اقیانوس آرام واقع شده اند کوه سند هلن و بقیه آتشفشانهای رشته کوه کاسکاد، آتشفشانهای واقع در مکزیک ،آمریکای مرکز،کوهای آند،قطب جنوب، نیوزیلند ،پاپوآگینه نو، فلیپین، ژاپن ،کامچاتکا و آلاسکا ،دور این حلقه آتشفشان را تکمیل می کنند.

شکل مخروط و دهانه اتشفشان به کیفیت گدازه های بیرون آمده از آن دارد در مواردی حتی در مدت درازی عمر بشراین مخروط ها تغییراندازه داده و رشد می کنند مثلا درمنطقه تل باچیک،کامچاتکایک مخروط آتشفشانی

فقط

درمدت 4 ماه به بلندی 600 متر رشد کرد

گذشته از خارج شدن گدازه و ذرات خاکسترکه هشداری برای حاشیه نشینهای آتشفشانها دارد لارها یا روانه های گلی متشکل ازخاکسترهای سست آتشفشانی نیز اغلب زیان بار است. گاه بارش شدید یا آب شدن برف نوک

آتشفشان

موجب به وجود آمدن لاهار می باشد واز طرفی آتشفشانها نقش مهمی در تعادل نگه داشتن آب و هوای زمین بازی می کنند خاکستر های ریز و گاز های ناشی از فوران آتشفشانها امکان دارد مانع از رسیدن نور آفتاب به

زمین شده و باعث سردی هوا می شود


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/27 23:05:41