×

مقاله مدیریت زمان سری چهارم

مدیریت زمان سری چهارم

به وظايف رئيس جلسه پيش از آغاز آن
-    تشکيل جلسه واقعاً لازم است؟
-   آیا راه های دیگری غیر از برقراری جلسه وجود دارد؟
-    هدفهای جلسه چيست؟
-    چه اشخاصی بايد باشند تا از دسترسی به اهداف اطمينان حاصل شود؟
-    نتايج دستيابی به اهداف چيست؟
-    هزينه تشکيل جلسه چقدر است؟
-    چه وسايل وتسهيلاتی برای تشکيل جلسه ضروری است؟
-    اگر وجود يک دستور کار در جلسه لازم است، آيا تهيه شده ودر اختيار همگان قرار گرفته است؟
-    آيا تمام شرکت کنندگان از زمان شروع  و محل تشکيل جلسه آگاهی دارند؟
-    آيا همه شرکت کنندگان اطلاعات لازم را دريافت کرده اند؟
-    آيا لازم است همه شرکت کنندگان در تمام طول جلسه حضور داشته باشند؟
به عنوان شرکت کننده وظايف ما پيش از تشکيل جلسات چيست؟
-    آيا حقيقتاً شرکت من در جلسه ضروری است؟
-    آيا راه های ديگری به جز شرکت در جلسه وجود دارد؟
-    آيا از زمان و مکان تشکيل جلسه به خوبی آگاهی دارم؟
-    آيا برنامه ام را طوری تنظيم کرده ام که سر وقت در جلسه حاضر شوم؟
-    چه کمکی به جلسه خواهم کرد؟
-    هدف من از بودن در جلسات چيست؟
-    چه مدارکی را بايد آماده سازم؟
-    آيا شرکت من در تمام طول جلسه حتمی است يا آن که حضور در بخشی از آن کافی است؟
وظايف رئيس در طول جلسات
-    افرادی که دير به جلسه می آيند
-    دستور کار پنهان
-    بحث های بی هدف
-     اندک بودن تعداد شرکت کنندگان
-    وقفه ها
-    بحث و جدل
-    عدم قاطعيت گروه
وظايف رئيس جلسه
-    همواره جلسات را سر وقت آغاز کنيد.
-    اهداف مشخصی برای جلسات تعيين کنيد.
-    در طول جلسات همواره نگرش مثبت داشته باشيد.
-    اقدامات جلسات قبلی را پی گيری کنيد.
-    فردی را که بايد صورت جلسه را تهيّه کند، مشخص سازيد.
-    شرکت کنندگان کم حرف را به شرکت فعّالانه تشويق کنيد.
-    از مطرح شدن موارد جنبی جلوگيری کنيد.
-    مباحث را به دستور کار جلسه محدود سازيد.
-    در مورد جدول زمانی دستور کار سخت گير و قاطع باشيد.
-    تصميمات و اقدامات اتخاذ شده را در خلال جلسه و هم  چنين در پايان آن جمع بندی کنيد.
-    اطمينان حاصل کنيد که کليه موضوعات دستور جلسه بررسی شده است.
چه اقداماتی بايد توسط شرکت کنندگان در خلال جلسه انجام گيرد؟
-    مشارکت فعال و سازنده
-    محدود کردن مباحث در قالب دستور کار
-    متمرکزشدن بر اهداف جلسه
-    آگاهی از اقدامات پی گيری
-   جلوگیری از بحث های خصوصی طی جلسه

ادامه مطلب را لطفا در سری پنجم دنبال کنید .

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/24 15:32:45