×

مقاله فنون سخنرانی سری سوم

 فنون سخنرانی  سری سوم
نوشتن متن سخنراني
متن سخنراني بايد ساده، روان و صريح باشد. براي اينكه حاضران را مستقيما مورد خطاب قرار دهيم از ضماير اول شخص و دوم شخص جمع (ما و شما) و افعال معلوم استفاده مي كنيم.
مثال در مورد نگارش جملات
1- از جملات دستوري استفاده نشود (مجهول)
2- از جملات دستوري استفاده نكنيد (امري)
3- از جملات دستوري استفاده نكنم (متكبرانه بنظر ميرسد)
4- از جملات دستوري استفاده نكنيم (بهترين نگارش)
با انجام يكسري تمرينات ساده، انقباض موجود در عضلات
را از بين مي بريم.
براي از بين بردن انقباض ماهيچه هاي  صورت با توجه به تصاوير عمل مي كنيم.
فشردن صورت    جمع کردن صورت  کشش دهان
آمادگي نهايي جهت ارائه سخنراني
1- استقرار وسايل سمعي- بصري در سالن
2- دقت كنيم وسايل سمعي بصري براي افرادي كه در انتهاي سالن مي نشينند قابل استفاده باشد.
3- وسايل برقي موردنياز درست كار كنند .
4- محل برگزاري سخنراني، ساعت و تاريخ حضور روي راهنماهاي درب ورود و طبقات مشخص شده باشند.
5- صفحات متن يا ياداشتها صفحه گذاري شده باشند.
6- حتما يك ليوان آب برروي ميز سخنران موجود باشد.
7-از برگزاركننده سخنراني بخواهيم پيش از آغاز سخنراني معرفي درستي از ما داشته باشد و از ابراز نظرات شخصي خود بپرهيزد.
شروع سخنراني
1- با نام خدا، با اعتماد بنفس و بدون نگاه به ياداشتها شروع مي كنيم.
2- در همان لحظات آغازين به همه مخاطبان نگاه كنيم تا احساس كنند يك يك آنها مخاطب ما هستند.
3- نحوه ايستادن ما طوري باشد كه بين ما و مخاطب مانعي ايجاد نشود.
4- در طول سخنراني نگاه خود را روي همه مخاطبان بچرخانيم. رديف هاي عقب را فراموش نكنيم.
بايدها و نبايدها
1- براي روشن شدن مطالب، ساده و مختصر صحبت كنيم و از زياده گويي بپرهيزيم.
2- مكث ها را بصورت مشخص و تاكيدي انجام دهيم. اين مكثها به مخاطبان اجازه مي دهد كه مطالب بيان شده را درك كنند.
3- براي آگاهي از زمان به ساعت ديواري نگاه كنيم نه ساعت مچي
4- اگر مطلب را گم كرديم، آرام باشيم تا آن را پيدا كنيم.
5- در آخر جملات صداي خود را پايين نياوريم چون باعث مي شود مخاطبان تصور كنند در مورد مطالب مطرح شده ترديد داريم.
6- به مخاطبان بگوييم كه چه مدت صحبت مي كنيم تا آنها بدانند چه مدت بايد تمركز كنند.
پاسخ به سئوالات مخاطبان

1- پاسخ به سئوالات مخاطبان بگونه اي نباشد كه ما را از پرداختن به موضوع اصلي منحرف سازد.
2- در هنگام مواجه شدن با سئوالات مشكل، آرامش خود را حفظ كنيم، در صورت لزوم از ترفندهاي تاخيري استفاده كنيم.
3- مراقب سئوالهاي كنايه داري كه براي نشان دادن نقاط ضعف و يا دستپاچه كردن سخنران پرسيده مي شود، باشيم و با تاييد گفته هاي طرف مقابل به بحث خاتمه دهيم.
4- چنانچه يكي از مخاطبان سئوالي مطرح كرد كه ارتباط چنداني با موضوع سخنران نداشت و ما پاسخ آن را نمي دانستيم بهتر است در جواب بگوييم:‹‹ قصد نداشتم امروز اين بخش از موضوع را مطرح كنم›› و يا بگوييم: ‹‹اين يك موضوع ديگري است كه حالا فرصت بحث در مورد آن را نداريم››.
پایان اثربخش
1 – خلاصه مطلب
مطالب در يك يا دو جمله خلاصه شوند اين خلاصه قابل فهم‌، كوتاه و مستدل باشد.
2 – اثر گذاری
مكث ها ،آهنگ جمله و زيبايي كلام رعايت شود.
3 – اتمام قاطعانه
سخنراني با قدرت و با خاطره اي به ياد ماندني به پايان برسد.
 پایان

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/23 22:54:04