×

مقاله آموزش نظم و انضباط به کودکان

آموزش نظم و انضباط به کودکان
شما والدین عزیز میتوانید به کودکان خود نظم و ترتیب را یاد بدهید و اگر کودک شما با انضباط نیست نگران نباشید و با صبر و حوصله به فرزندانتان یاد بدهید و نا امید نشوید

هنگامی که فرزند شما به حرفهایتان گوش نمیدهند سعی کنید با موارد زیر را رعایت کنید :

در مرحله اول به کودک خود اجازه دهید تا خود عواقب بی نظمی خود را ببیند برای مثال وقتی اسباب بازی خود بر زمین انداخت و اسباب بازی اش شکست در این مورد فرزندتان خواهد اموخت که با این رفتار نادرست چه بلایی سر اسباب بازی اش آمد در اینجا بهتر است به آرامی به فرزند خود بگویید که اسباب بازی خود را از زمین جمع کند تا گم نشوند و یا نشکنند

بهتر است بدانید که کودکان نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارند اگر کودک شما نمیتواند لوازم خود را جمع کنید احتمال دارد که نمیتواند به سادگی از پس کارهای خود برآید پس بهتر است بدون عصبانی شدن و حفظ آرامش به او یاد بدهید که وقتی با ماشین اسباب بازی خود بازی میکند در زمان اتمام بازی اسباب بازی اش را بردارد و در جای خود بگذارد و این را در نظر بگیرید که احتمال دارد یکی دوبار باید این عمل را تکرار کنید تا در حافظه ی بلند مدت فرزندتان قرار بگیرید

خود والدین بهتر است از قانون های ثابت پیروی کنند و دچار تناقض گویی نشوند برای مثال وقتی به کودک خود میگویید که در خانه سر و صدا نکند و احتمال دارد همسایه پایینی شاکی شوند این قانون را وقتی به مهمانی رفته اید نیز رعایت کنید تا کودک شما یاد بگیرد

بهتر است برای رفتار مناسب فرزندتان جایزه در نظر بگیرید و وقتی او به حرف شما گوش داد بهتر است به صورت زبانی از او تقدیر و تشکر کنید و این رفتار خوب او را تقویت کنید

در مورد قوانین خود ثابت قدم باشید و به فرزندتان این اطمینان را بدهید که باید از این قانون پیروی کند و به او اطمینان بدهید که کوتاه نخواهید آمد و چاره ای جز پذیرش این قانون ندارند

والدین عزیز وقتی از کودک خود انتظار دارند که مودب باشند بهتر است در همه جا و همه ی اماکن خود نیز ادب را رعایت کنند چون فرزندان رفتار خوب و بد را تقلید میکنند و بهتر است عدالت را رعایت کنید یعنی وقتی شما به کودک بزرگتر یا دختر خود میگویید که اتاق خود را مرتب کند به کودک پسر خود نیز این عمل را بخواهید تا فرزندانتان احساس نکنند که میانشان تبعیض قائل میشوید و در این نوع رفتار عادلانه کودک شما یاد میگیرد که این قانون برای همه است

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/08/12 11:22:30