×

مقاله بازی درمانی Theraplay

بازی درمانی Theraplayبازی درمانی theraplay  روشی درمانی است که ازرابطه متقابل وسالم بین والدین وفرزندالگوبرداری شده است. کولروبوت این رویکردفشرده وکوتاه مدت راروشی برای درمان توصیف می کنندکه درآن والدین به عنوان ناظرو سپس درمانگرهمکارمشارکت می نمایند.
یرنبرگ بازی درمانی راازسایر رویکردهابراین اساس متمایز می سازد که می گویداین درمان روشی پرنشاط است ونیازی به اسباب بازی ندارد وتنهابه چندوسیله معدودنیازاست. اودرادامه می افزاید،شخصی که ازاین رویکرداستفاده می کندهیچ سوالی نمی پرسدوتوجه اصلی اوبه حفظ سلامت وتندرستی فردمعطوف است.
فردبزرگسال بایدجلسات راسازماندهی کندوتماس فیزیکی ، تشویق می شود. هدف اصلی ازجلسات بازی درمانی، برآورده ساختن نیازهای کودک،بازگشت به گذشته وبیشترکردن دلبستگی والدین وکودک به هم است.
دربازی درمانی ، ساختمندبودن جلسات، چالش برانگیزی، مداخله وهمکاری ودرنهایت ابرازمهر ومحبت توامان وجوددارند.فردبزرگسال بااعلام صریح مقررات بازی که برای پرهیزازخطروآسیب تعیین می شود، جلسات راسازماندهی می کند.چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1394/09/25 13:32:21