×

مقاله دلایل عصبانیت نوجوانان چیست

دلایل عصبانیت نوجوانان چیستزود عصبانی شدن نوجوانان از عمده ترین مشکلات پدر و مادران است بروز خشونتهای رفتاری در کنار دیگر اعمال ناشایست و ناهنجاری مثل از بین بردن خود و یا کشیده شدن به سوی مواد مخدر و ... والدین نوجوانان را به چالش نگرانی می کشاند از کلمه (عصبانیت و اصیانگری) برای ابراز و فهماندن تعدادبیشماری از کردار های نابخردانه  به کار گرفته می شود مثل کج خلقی ، بحث و جدل ، اعمال زور،خراب کاری ، ظلم کردن در حق حیوانات و درگیری .

عصبانیت و تندخوئی یک آن گریبانگیر نوجوان نمی شود بلکه در طی زمان طولانی کم کم در اعماق وجود نوجوان ریشه می دواند نوع بسیار کم رنگ این خصلت در نوزادان به صورت اشک ریختن و بی تابی کردن (به هم رختن وآسیب رساندن به وسایل ، بادندان صفت چسبیدن ،اوردنگی ، به سطوح آوردن دیگران به روش های دیگر)که کودک  همه  این تدابیررا در برابرهمسالان و پدر و مادر به خاطر دست نیافت به خواسته ها یش اعمال می کند و این در حالی که اگر بعد از سن 6 سالگی نیز این روال ادامه یابد کودکان را توانمند  دردوره نوجوانی در  این زمینه نشان می دهد و به جرات می توان گفت کودکی که چونین رفتارهای ناهنجار عصبانیت را از خود بروز می دهد همچنان در دوره نوجوانی هم به روال خود ادامه دهد . نحوه استدلال این کودکان خشمگین با دیگر همسالان خود متفاوت است انها چونین می اندیشند که دنیا تمام بر پاییه زور گویی استوار است و همه با این افراد اختلاف دارند و بر این اثاث درپی اثبات این نظریه خود در محیط اطراف خود بر می آیند و از اعمال دیگران غلط برداشت می کنند و فکر می کنند مردم می خواهند به آنها آسیب وارد کنند پس همیشه برای حل مشکلات خود راه حل  عصبانیت و تهاجمی برخورد کردن را در پیش می گیرند .

شایان ذکر است که قرار گرفتن این چونین اشخاص در موقعیت نامناسب به عصبانیتشان  شدت می بخشید اعمال های شدت دهنده عبارتند از. محروم شدن فرد از امکانات ، شکنجه شدن ،زدن ،دیدن صحنه های متشنج و درگیری در خانه یا در فیلم و کارتن ها . نوجوان اعمالی را که مشاهده می کند پیروی می کند بیشتر نوجوانان در منزل به صورت پرخاشگر بزرگ می شوند و باعث و بانی بروز این رفتارشان  والدین انهاست زیرا دقت در براوردن نیاز ها روحی و جسمی آنها نمی کنند به جای آن مرتکب کردار زشتی چون تهدید و تنبیه و سرکوفت زدن و دادو بیداد کردن می شوند پس نوجوان به این نتیجه می رسد که مناسب ترین راه  برای حل مشکلات خصمانه برخورد کردن است عصبانیت می تواند بر اثر بعضی از بیماری های روانی و عصبی و ضربه دیدن سر و ضریب هوشی کم نسبت به همسالان نوجوان و افزایش ناکامی های ممتد و موقعیت طبقاتی  زندگی نوجوان و کسب حمایت و تایید از همسالان  خود  نوجوانی که از طرف والدین خود طرد شده  و ضعیف بودن به وجود آید نوجوانی که این خصوصیات  را داراست در مسیر خطرناک کج خلقی و ناسازگاری قرار دارد .

وظایف والدین در قبال فرزندان خشمگین و عصبانی چیست ؟

1 : باید بفهمند که آیا این رفتار فرزندشان گذراست ویا رفتار خصمانه فرزندشان مبدل به یک مشکل رفتاری شده است  و تحمل او کم بوده و توان کنترل خشم خود را ندارد  .

2 : پدرو مادر باید راه های تخلیه خشم را به فرزندان خود یاد دهند و از تلنبار شدن خشم در وجود آنها جلوگیری کنند تا توان این را داشته باشند احساسات خود را به گونه ای شایسته  و کار آمد بیان کنند

باید هدف مهم پدرو مادر این باشد که ابتدا نحوه برداشت وتفکر نوجوان از خودش  بهتر باشد تا بتواند  نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد و نیز والدین با  مهربانی پرسش هایی از فرزند خود بکنند تا بتوانند علت عصبانیت او را یافته و در حل  مشکل  به او راه کار ارائه دهند .

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/08/17 13:30:29