×

مقاله اسباب بازی مناسب كودك ده ماهه

اسباب بازی مناسب كودك ده ماهه

اسباب بازي هايی كه در كودك كنجكاوي ايجاد مي كنند برای اين سن مناسب هستند زيرا توانائی فكر كردن در كودك رشد كرده است و او كم كم شروع به فهم مفاهيم پيچيده تر مي كند. اسباب بازي های پيچيده كه كودك بايد چيزی را در آنها كشف كند هم بخصوص در اين مرحله مفيد هستند.كودك در اين سن چگونه بازي مي كند:

-         وقتي شما دستانش را نگه داريد او ممكن است راه برود.

-         با رشد دركش از مفهوم عمق، او سعي نخواهد كرد  با سر به پايين پله ها سينه خيز برود.

-          مي تواند به يك يا دو دستورالعمل ساده واكنش نشان دهد.

-          به  دزدكي نگاه كردن به چيزها علاقه نشان مي دهد.

-         وقتي چيزي از دستش مي افتد، ممكن است دنبال آن بگردد.

-          از دست هايش براي جستجو و انگشت زدن استفاده مي كند.

-         تقليد بيشتري مي كند و سعي مي كند رفتار ديگران را كپي  كند.

-         او شروع مي كند به نشان دادن علاقه به بعضي صداهاي خاص كه مي شنود.

-         مي تواند توالي هاي ساده را پيش بيني كند و منتظرشان باشد، مانند انتظار غذا را داشتن ،وقتي در آشپزخانه باز مي شود.

 

اسباب بازي هاي متناسب با اين سن:

 

1-اسباب بازي هائي كه يادگيري را تقويت مي كنند

وقتي يادگيري به شكلي ارائه مي شود كه ضمن سرگرم كردن، كودك را درگير مي كند، بچه ها بيشتر علاقه مند شده و بيشتر خود را در آن سهيم مي كنند. اسباب بازي هاي مخصوص ياد گيري به رشد مهارت هاي فكري و افزايش دايره لغات كودك كمك مي كنند.

سعي كنيد اسباب بازي هائي برايش فراهم كنيد كه مفاهيم ساده اي مانند حروف، اعداد، اشكال و رنگها را در خود داشته باشند و از اين مفاهيم هنگام بازي با او استفاده كنيد: "اين شماره پنج هست. علي پنج ساله هست".

اگر اسباب بازي حركت مي كند، آنرا به صورت عقب و جلو به هم پاس دهيد تا مفهوم اثر متقابل و همكاري را درك كند. "من اينو به طرف تو هل ميدم، بعدش تو اونو برش گردون طرف من".

علاقه او را با بازي حروف يا اعداد بيشتر كنيد. يك حرف انتخاب كنيد و چيزي كه با آن حرف شروع مي شود پيدا كنيد. اسم آن حرف را به همراه اسم آن شيء به صورت بلند برايش بگوئيد :"اون حرف ب هست.ب مثل بابا". با اين كار شما يادگيري او را توسعه مي دهيد بدون اينكه نيازي باشد كه نگران ياددادن حروف يا اعداد واقعي در اين سن به او باشيد.

 

2-اسباب بازي هاي ورزشي كه باعث رشد جسماني مي شوند

بازي هاي ورزشي مانند فوتبال، بسكتبال و بازي هاي ديگر (مخصوص بچه ها)به كودك اين شانس را مي دهند كه بگيرد، غلت دهد، پرتاب كند و ضمنا از اعتماد به نفسي كه در اثر تشويق هاي شما و پدرش در او ايجاد مي شود،لذت ببرد.

شما هم ميتوانيد با شركت در بازي به  هماهنگ شدن چشم و دست كودك كمك كنيد.يك بازي را انتخاب كنيد مثلا بسكتبال .توپ را در مقابل كودك بگيريد و او را تشويق كنيد كه آن را با زدن از دست شما خارج كند، آنرا در يك حلقه قرار دهيد يا در يك شيب تند قل بدهيد.اين كار به رشد درك او از رابطه علت و معلول هم كمك مي كند.

وقتي كودك براي بازي نشسته است، مقابلش بنشينيد و در حالي كه پاهايش را باز كرده توپ را به سمت هم هل  بدهيد تا كم كم ياد بگيرد كه حين بازي تعادلش را هم حفظ كند.

همچنين مي توانيد وقتي كودك در حال راه رفتن يا سينه خيز رفتن است و وضعيت مناسبي دارد، به نوبت نقش گيرنده و پرتاب كننده توپ را ايفاء كنيد تا مفهوم بازي تيمي را متوجه شود.

 

3- اسباب بازي هائي كه كودك را تشويق به را رفتن يا قدم برداشتن  مي كنند

اين نوع وسايل باعث افزايش توانايي ها ي كودك شده و اعتماد به نفسش را بيشتر ميكنند ضمن اينكه به رشد او كمك مي كنند.

كجا رفت؟ در اين مرحله كودك شما براي درك مفهوم ماندگاري اشياء به رشد لازم  رسيده است.درباره اين واقعيت كه اشياء دور از چشم مي توانند برگردند، صحبت كنيد. با پنهان كردن يك اسباب بازي و پرسيدن كجارفت و سپس آشكار كردن آن و گفتن اينكه" آهان، اينجاست" ( اين را بايد بلافاصله بگوئيد) به كودك اين را مي فهمانيد كه هر گاه از جلوي چشمانش دور شويد، بازخواهيد گشت .او ياد مي كيرد كه متنظر شما بماند.

همچنين ،خوب است كه حس لامسه كودك را با اشاره به قسمت هاي مختلف اسباب بازي تقويت كنيد. آرام انگشتانش را روي قسمت هاي مختلف قرار دهيد و بگوئيد " اين نرمه؟". مثل هميشه تا مي توانيد از لغت هاي مختلف استفاده كنيد.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1392/10/12 22:00:54