×

مقاله مدیریت زمان سری سوم

مدیریت زمان سری سومبرنامه ريزی طرح های عملی
اهداف بزرگ را به مراحل قابل دستيابی تقسيم می کند.
-    انگيزه لازم را برای دستيابی به اهداف به وجود می آورد.
-    عملی کردن برنامه هايمان را آسان تر می سازد.
-    نگرش و ديدگاه کلی و مفيدی به ما می دهد.
-    ما را قادر می سازد تا به جای کار های فوری بر کار های مهم تمرکز کنيم.
-    معياری برای قضاوت در مورد پيشرفت کار در اختيار ما قرار می دهد.
-    ما را ياری می کند تا مشکلات را پيش بينی کنيم.
برنامه های روزانه
-    ما را قادر می سازد تا آگاهانه برنامه ريزی کنيم.
-    به عنوان يک يادآوری کننده عمل می کند.
-    به افکار ما نظم و سامان می بخشد.
-    کمک می کند تا کارها را در مهلت تعيين شده به اتمام رسانيم.
-    انگيزه لازم برای کارها را به وجود می آورد.
-    کمک می کند تا توجه خود را بر اولويت ها متمرکز سازيم.
هشت مرحله برای کارآيی طرح های روزانه
-    برنامه ريزی پنج دقيقه ای
-    انتقال کارهای تمام نشده امروز
-    برنامه ريزی تلاش های فردا
-    مد نظر گرفتن فعّاليت هايی که به هدف مربوط می شود
-    کارهايی که باید اول انجام داه شوند
-   واگذارکردن فعّاليت ها
-    تخمين زمان لازم برای اجرای هر فعّاليت
-    خواندن  نامه ها و افزودن مواردی از آن ها به فهرست مديريت جلسات
-    چرا جلسات بر وفق مراد پيش نمی رود؟
-    کدام کارهايی را بايد پيش از جلسه انجام داد؟
-   کدام کارهايی بايد طی جلسات صورت گيرد؟
-    بعد از جلسه چه بايد کرد؟
چرا جلسات درست پيش نمی رود؟
-    هزينه تشکيل اين جلسه ها چقدر بوده است؟
-    آيا هزينه شرکت در اين جلسه ها بيش از بهره آن ها بوده است ؟
-    آيا جلسات از پيش و به طور صحيح برنامه رِيزی شده بود؟
-    چه تعدادی از جلسه ها به دليل تأخير حضور شرکت کنندگان به تعويق افتاد؟
-    آيا جلسه ها مکررأٌ بيش از حد انتظار به درازا کشيده است؟
-    آيا مشکلاتی در ارتباط با دستگاه ها وتجهيزات وجود داشته است؟
-     يا مشارکت من در اين جلسه ها ارزنده بوده است؟
-    آيا شرکت کردن سايرشرکت کنندگان نيزارزشمند بوده است؟
-    آيا جلسه ها از دستور کار خود منحرف شده است؟
-    آيا تصميماتی که طی جلسه ها گرفته شده به اجرا در آمده است؟
 
 ادامه مطلب را لطفا در سری چهارم دنبال کنید

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/24 15:19:25