×

مقاله مدیریت زمان سری دوم

مدیریت زمان سری دوممبارزه برای کاهش مکاتبات
-    حذف برخی اسامی از فهرست توزيع نامه ها در داخل شرکت
-    درخواست از همکاران که فقط موارد خاص را گزارش کنند
-     درخواست از همکاران مبنی بر خلاصه و فشرده کردن گزارش کار
-    تغيير مسير نامه ها به هنگام لزوم
-    صحبت کردن را جانشين نوشتن کردن
-    کاستن از حجم کاغذهای ارسالی
-    برگرداندن کاغذ های کاری غير ضروری به فرستنده آن ها
رسيدگی مؤثر به کاغذ های کاری
-    به هنگام رسيدگی به نامه های وارده دقیق باشيد و قاطعانه عمل کنيد.
-    سعی کنيد هر يک از مکتوبات را يک بار بررسی کنيد.
-    بيش از اندازه از دفاتر يادداشت استفاده نکنيد.
-    محيط کار را در يک زمان مشخص فقط به يک پروژه اختصاص دهيد.
-    از کازيه به عنوان محلی برای انبار کردن کاغذ های کاری استفاده نکنيد.
-    از روشهای ( ارجاع کردن – اقدام کردن – بايگانی – دور ريختن ) را مورد استفاده قرار دهيد.
-    جهت پيگيری کارهای  تمام نشده  يک پرونده در دست اقدام تشکيل دهيد.
-    کاغذ ها را در قفسه ميز دسته بندی  کنيد.
بايگانی مؤثر و صحيح
-    پاک سازی سيستم بايگانی از کاغذ های بيهوده
-    سازماندهی مجدد پرونده ها
برنامه ريزی
-    مشخص ساختن اهداف
-    برنامه ريزی طرح های عملی
-    برنامه های روزانه
مشخص ساختن اهداف
-    اهداف کاری
-    اهداف شخصی
 اهداف کاری  
-    تا زمان بازنشستگی به چه چيزهايی می خواهم دست يافته باشم؟
-    چه در آمدی را برای خود در نظر دارم؟
-     تصمیم دارید برای خودم کار کنم يا آن که مدير ارشد يک شرکت بزرگ باشم؟
-    آيا در همين کشور به کار خود ادامه می دهم يا به خارج از کشور خواهم رفت؟
-    آيا  تحصيلات بالاتررا کسب کردن به نفع من است؟
-    در چه مهارت های کاری بايد پيشرفت کنم؟
-    کار در کدام صنعت را ترجيح میدهم؟
-    شغل ايده آل من چيست؟
-    به کدام يک از سازمان های حرفه ای بپیوندم؟
اهداف شخصی
-    سرگرمی ها و علايق خاصی را که مايلم به آن ها بپردازم کدامند؟
-    چه مکانی را برای زندگی می پسندم؟
-    آيا لازم است وقت بيشتری را با خانواده بگذرانم؟
-    مايل هستم به کدام نقاط دنيا سفر کنم؟
-    آيا بايد زبان جديدی بياموزم؟
-    آيا بايد رژيم غذايی مناسب تری در پيش بگيرم؟
-    آيا بايد تناسب اندام خود را بهبود بخشم؟
-    منزل  مورد علاقه من کدام است؟
-   
ادامه مطلب را لطفا در سری سوم دنبال کنیدچاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/24 15:08:59