×

جالیز

بازی های دورهمی

مقوایی
گروه سنی
6 سال تا 99 سال
1 نفر
شرینگ هاردباکس
24 عدد
رنگهای موجود رنگ بندی در هنگام ثبت فاکتور،در قسمت توضیحات قابل انتخاب میباشد.
رنگ بندی قابل انتخاب نیست
آیکون های مرتبط
سرگرمی
سرگرمی
تقویت حافظه
تقویت حافظه
لمس و چنگ زدن
لمس و چنگ زدن
به دندان گرفتن
به دندان گرفتن
هماهنگی دست و چشم
هماهنگی دست و چشم
حل مسئله
حل مسئله
عکس العمل
عکس العمل
دارای قطعات ریز
دارای قطعات ریز
قیمت قبل از تخفیف : 540,000 تومان
520,000 تومان
تعداد جزئی
تعداد کارتن
تست کالا
تست کالا
7روز مهلت تعویض
7روز مهلت تعویض
ارسال سریع
ارسال سریع
بهترین قیمت
بهترین قیمت
امکان سفارش عمده
امکان سفارش عمده
ابعاد
1 * 1 * 1
وزن
1 (گرم)
تولید شده در
ایران
نوع بسته بندی کلی
کارتن
حجم کارتون
2.4E-08 (مترمکعب)
وزن کارتون
0.024 (کیلوگرم)
وضعیت موجود
موجود است
جالیز
اشتراک گذاری
تگ ها
بازی جالیز
رتبه ای که به این محصول میدهم
خرید این محصول را به دیگران پیشنهاد میکنم نمیکنم
این پست برای شما مفید بود ؟ بله خیر

آموزش بازی جالیز

 

»جالیز ِ « یک بازی ِ کارتی رقابتی است. بازیکنها در این بازی با مدیریت جالیزهایشان، تالش میکنند تا بهترین و گرانترین محصوالت را بکارند و با فروش آنها، کسب و کارشان را حسابی سکه کنند. اما موفقیت در این کسب و کار، همان قدر که به سختکوشی و تالش احتیاج دارد، حواس جمع، حساب و کتاب و کمی هم شانس میخواهد. بهترین محصول را در جالیزها بکارید، به موقع محصوالت را برداشت کنید، زمینها را گسترش دهید و بهترین معامالت را با کشاورزهای دیگر انجام دهید تا بتوانید بهترین کشاورز »جالیز« باشید.

هدف بازی 

هر بازیکن در شروع بازی یک قطعه زمین دارد که شامل دو جالیز است و میتواند روی آنها محصوالت کشاورزی بکارد و از فروش محصوالت، سکه به دست آورد. در پایان بازی هرکس سکههای بیشتری داشته باشد، برنده است. جالیز را میتوان در دو حالت عادی و پیشرفته بازی کرد. اگر برای اولین بار بازی میکنید، حالت عادی را انتخاب کنید و بعد از مسلط شدن به قوانین بازی، حالت پیشرفته را بازی کنید.

اجزای بازی ۱۵۶ عدد کارت محصول )13 محصول مختلف( + 8 عدد کارت راهنمای بازی 7 عدد صفحه زمین )هرکدام با دو جالیز( ۷ عدد کارت جالیز سوم 7 ِ عدد نشان اعتبار ۸ ِ عدد نشان کود ۷ ِ عدد نشان تراکتور ۱۲ عدد کارت رویداد )فقط در بازی پیشرفته( ۶ ِ عدد نشان برف )فقط در بازی پیشرفته( ۶ ِ عدد نشان باران )فقط در بازی پیشرفته( ۱ ِ عدد نشان اصالح نژاد )فقط در بازی پیشرفته(

آماده سازی بازی

هر بازیکن یکی از صفحههای زمین ۲ و نشان اعتبار 5 مربوط به آن را بر میدارد. صفحهها و نشانهای اعتبار اضافی را به جعبه برگردانید. تمام کارتهای محصوالت 1 را بر حسب نوعشان جدا کرده، سپس با مراجعه به جدول زیر و براساس تعداد بازیکنان، کارتهای محصول الزم را جدا کنید. بقیهی کارتها را به جعبه بازی برگردانید. ُر بزنید و به هر بازیکن 5 کارت بدهید تا در دست خودشان قرار کارتهای محصول جداشده را ب دهند. کارتهای باقیمانده را به پشت وسط میز و در دسترس همه بازیکنان بگذارید. این کارتها »دسته محصوالت« را تشکیل میدهند. به تعداد بازیکنها، کارت جالیز سوم 3 و نشان تراکتور 6 بردارید و به رو کنار کارتهای محصول، وسط میز بگذارید. یکی بیشتر از تعداد بازیکنان نشان کود 7 بردارید و به رو کنار کارتهای وسط بگذارید. )فقط برای بازی پیشرفته( کارتهای رویداد 8 را بر زده و به پشت در وسط میز قرار دهید. این کارتها »دسته رویداد« را تشکیل میدهند. نشان اصالح نژاد 9 ، نشان باران 10 و نشان برف 11 هم فقط در بازی پیشرفته به کار می روند. آخرین کسی از بازیکنان که به میوهفروشی رفته است، بازی را شروع میکند و بعد از او بازی در مسیر حرکت عقربههای ساعت، به نوبت ادامه پیدا میکند.

 

کارهای اجباری ِ هر بازیکن در نوبتش باید کارهای اجباری زیر را بهترتیب و به شرحی که در ادامه آمده است، انجام دهد: کاشت )بازی کردن ۱ یا ۲ کارت از دست بازیکن روی جالیز خودش( بازار )رو کردن ۲ کارت از دسته محصوالت وسط میز و شروع معامله( دریافت محصول )پر کردن کارتهای دست بازیکن( روش بازی .۱ کاشت )بازی کردن ۱ یا ۲ کارت از دست بازیکن روی جالیز خودش( بازیکن در ابتدای نوبتش باید یک یا دو کارت محصول از دست خودش را روی جالیزهای زمین خود، با توجه به نکات زیر، بکارد. روی هر جالیز تنها یک نوع محصول میشود کاشت. )یعنی محصوالت مشابه را میتوان روی یک جالیز قرار داد، ولی محصوالت غیر مشابه باید روی دو جالیز مختلف قرار بگیرند.( درصورتیکه بازیکن در ابتدای نوبتش کارتی در دست نداشته باشد، لزومی به کاشت محصول نیست. درصورت پر بودن جالیزها، بازیکن باید ابتدا محصوالت یک یا هر دو جالیز را برداشت کرده و سپس محصول یا محصوالت جدید را در جالیز خالیشده بکارد. )برای یادگرفتن روش برداشت محصول، به توضیحات برداشت محصول در بخش کارهای اختیاری نگاه کنید.( .۲ بازار )رو کردن ۲ کارت از دسته محصوالت وسط میز و شروع معامله( بازیکن باید دو کارت از دسته محصوالت وسط میز برداشته و در معرض دید همه بازیکنان به رو قرار دهد. سپس بازیکن باید هر کدام از آن کارتها را یا بکارد، یا معامله کند و یا هدیه دهد. این مرحله با در نظرگیری نکات زیر انجام میشود: تمام کارتهای رو شده در این مرحله و کارتهایی که دادوستد میشوند، باید در جالیزهای بازیکنان کاشته شود و نباید آنها را در دست قرار داد. بازیکن میتواند کارت را برای خودش بردارد، در این صورت باید بالفاصله آن را در زمین خود بکارد.

ازیکن میتواند کارت را با کارتهای در دست دیگران معامله کند. در اینصورت، و پس از انجام ِ توافق، بازیکن خریدار باید بالفاصله آن کارت را در زمینش بکارد، همچنین بازیکن فروشنده نیز باید کارت یا کارتهایی که در ازای معامله بدست میآورد را بالفاصله در زمینش بکارد. بازیکن میتواند کارت را به رایگان هدیه کند. در اینصورت بازیکنی که کارت را دریافت میکند باید بالفاصله آنرا در زمینش بکارد. درصورتیکه بازیکن نتواند کارت را معامله کند، و بازیکنی هم آنرا به عنوان هدیه نپذیرد، بازیکن باید آن دوکارت را برای خودش بردارد و بالفاصله در زمینش بکارد. درصورت پر بودن جالیزها، بازیکن باید ابتدا محصوالت یک یا هر دو جالیزش را برداشت کرده و سپس محصول یا محصوالت جدیدی که بهدست آورده را بکارد. )توضیحات برداشت محصول در بخش کارهای اختیاری( معامله را تنها بازیکنی که نوبتش است انجام میدهد و حتما باید در مورد کارتهای رو شده در این مرحله باشد. هنگام معامله، بازیکن خریدار میتواند هر تعداد کارت را که مایل بود، از دست خودش، پیشنهاد کند.

 

پایان بازی
خرید تراکتور: هر بازیکن در طول بازی میتواند تنها یک تراکتور را با پرداخت ۲ سکه خریداری کند.بازیکن صاحب تراکتور میتواند در نوبتش و در مرحله کاشت، به جای دو محصول، تا سه محصول درزمینش بکارد. همچنین، هر تراکتور در پایان بازی ۱ سکه ارزش دارد.
خرید کود: هر بازیکن در طول بازی میتواند برای هرکدام از جالیزهایش با پرداخت ۲ سکه، یک کودخریداری کند. بازیکنان میتوانند با قرار دادن یک کود بر روی یک جالیز، سرعت رشد محصوالت
آن جالیز را افزایش دهند. در واقع هر نشان کود، در هنگام برداشت، به عنوان یک کارت از محصولآن جالیز در نظر گرفته می ً شود. )مثال اگر دو کارت نخودفرنگی و یک کود در یک جالیز باشد، هنگامبرداشت انگار سه کارت نخودفرنگی در آن جالیز داریم.( هر جالیز تنها یک کود را میتواند داشته باشد،و هر کود تا پایان بازی روی آن جالیز میماند. کود در پایان بازی میسوزد و هیچ ارزشی ندارد. برای اینکه کود روی محصولی تاثیر بگذارد باید حداقل دو کارت از آن محصول در زمین کاشته شده باشد.خرید کارت محصول: هر بازیکن در طول بازی تنها یکبار میتواند با پرداخت ۱ سکه، ۳ کارت از روی دسته محصوالت را برداشته و در دست خود قرار دهد. )میتواند از آنها در نوبت خودش، هرطور که بخواهد طبق قوانین بازی استفاده کند.(17 روش بازی پیشرفته روش و پایان بازی پیشرفته مانند بازی ساده است و تنها کارتهای رویداد به بازی اضافه میشوند. بازی پیشرفته حداکثر با ۶ بازیکن بازی میشود و حالت هفتنفره ندارد.
در بازی پیشرفته، در شروع هر دور از بازی )به استثنای دور اول(، یکی از کارتهای رویداد برگردانده میشود و بازیکنان توضیح نوشتهشده روی کارت را اجرا میکنند. بعدِ از اجرا کردن رویداد، بازی مثل قبل ادامه پیدا میکند. کارتهای رویداد دو حالت دارند: رویدادهای لحظهای: اثر این رویدادها، تنها در لحظه رو شدن، برای یک یا تمام بازیکنان، اعمال میشود. مانند رویداد کالغ، دزدی، مالیات، باغبان و...
رویدادهای فصلی: در زمان رو شدن این رویدادها )شامل باران، برف و اصالح نژاد(، نشان مربوط به آن رویداد روی یکی از زمینها یا محصوالت قرار می ِ گیرد و قدرت آن رویداد تا پایان آن دور از بازی و رو شدن رویداد بعدی پابرجا میماند. در شرایط خاص، برخی رویدادها ممکن است تغییری در بازی به وجود نیاورند. )مثال در رویداد بازیافت اگر کارتی نسوخته باشد، بازیکنی نمیتواند کارتی برای بازیافت بردارد و بازی مانند قبل ادامه پیدا میکند.( اگر دسته کارتهای رویداد تمام شد )که احتمال بسیار کمی دارد( آنها را بر بزنید و دوباره به پشت بگذارید.

در زمان رو شدن کارت رویداد، بازیکن ِ ها حق برداشت محصول یا خرید را ندارند.)برای مثال اگر رویداد کالغ رو شود، همهی بازیکنها از کارتهای محصولی که نفرِ سمت چپ کاشته یک کارت برمیدارند و میاندازند توی دستهی کارتهای سوخته و بازیکن نمیتواند بعد از اینکه رویداد کالغ رو شد کارتهایش را برداشت کند تا کالغآن را نخورد!(18 کالغ: )اجباری( هر بازیکن باید یکی از محصوالت کاشته شدهی نفر سمت چپش را از زمین آن بازیکن برداشته و در دستهی کارتهای سوخته بیندازد. اگر همهی زمینهای بازیکن سمت چپش خالی باشد، کالغ نمیتواند چیزی بدزدد.
 باغبان: )اختیاری(تمام بازیکنان میتوانند یک کارت محصول را از دستشان در زمینشان بکارند.
 برف: )اجباری( ِ هر بازیکن یک نشان برف روی یکی از جالیزهای بازیکن سمت راستی خودش میگذارد. آن جالیز تا رویداد بعدی یخ میزند. یعنی نه میتوان روی آن محصولی کاشت و نه محصولی را از آن برداشت کرد. اگر برف در دور آخر بازی روی جالیزی بنشیند، فقط نمیتوان رویش محصولی کاشت ولی میتوان برداشت کرد. با شروع رویداد بعدی دانهی برف حذف میشود. برف روی جالیز خالی هم مینشیند که در این صورت، نمیشود در آن دور روی آن محصولی کاشت.  خشکسالی: )اجباری( هر بازیکن یکی از جالیزهای خودش را انتخاب کرده و تمام کارتهای
آن جالیز را در دستهی کارتهای سوخته میریزد. اگر یکی از زمینهای بازیکن خالی باشد، خشکسالی روی آن بازیکن تاثیری ندارد.
کارت رویدادها 19  باران: )اجباری( ِ هر بازیکن یک نشان باران روی یکی از جالیزهایش میگذارد و تا رویداد بعدی، به محصول روی آن جالیز، یکی اضافه میکند )مانند کود، ولی موقتی(. باران روی جالیزهایی که کود دارند و نیز جالیزهای خالی نمینشیند. با شروع رویداد بعدی باران حذف میشود.
 روز خرید: )اختیاری( تمام بازیکنان میتوانند با کارتهای محصولی که در دستشان دارند یا کارتهای اعتبارشان، معامله کنند. برخالف معاملهی عادی، کارتهای معاملهشده در روز خرید روی زمین کاشته نمیشوند و بازیکنان آنها را در دستشان قرار میدهند.  کشاورز نمونه: بازیکنی که بیشترین تعداد کارت محصول را در یک جالیز کاشته باشد )حداقل 3 کارت( برندهی کارت کشاورز نمونه میشود که در پایان بازی یک سکه ارزش دارد. اگر دو یا چند نفر بیشترین تعداد محصول را کاشته باشند، محصوالت بقیهی جالیزهایشان با هم مقایسه میشود و هر کدام که مجموعهی طوالنیتری داشت برنده است. اگر باز هم شرایط برابر بود کارت کشاورز نمونه به هیچکس نمیرسد.
 دزد: )اختیاری( هر بازیکن میتواند یک کارت از محصوالتی که نفر سمت راستیاش روی زمین کاشته را برداشته، و در دست خودش قرار دهد.
20  روز بازیافت: )اجباری( تمام بازیکنان، از بازیکن آخر و در جهت عکس بازی، دستهی کارتهای سوخته شده را نگاه کرده و یک کارت برداشته و در دستشان قرار میدهند.
ممکن است تعداد کارتها کم باشد و به تمام بازیکنان کارتی نرسد.  اصالح نژاد: بازیکنی که ارزانترین محصول را کاشته باشد )یعنی محصولی که عدد تعداد آن بزرگ ِ تر است( یک نشان اصالحنژاد روی کارت محصولش میگذارد و ارزش محصولش تا رویداد بعدی یک سکه بیشتر میشود، اگر شرایط مساوی پیش آمد ، هیچ بازیکنی نمیتواند از این رویداد استفاده کند.  مالیات: )اجباری( بازیکنی که بیشترین سکه را دارد باید یکی از سکههایش را در دستهی کارتهای سوخته بیندازد. در شرایط مساوی )بیش از یک بازیکن بیشترین سکه را به یک مقدار داشته باشند( هیچ بازیکنی سکهای از دست نمیدهد. حراج بذر: )اختیاری( بازیکنی که کمترین کارت محصول را در دستش دارد، میتواند ۳ کارت از روی دسته کارتهای وسط بردارد. اگر شرایط مساوی پیش آمد هیچ بازیکنی کارت نمیکشد.