×

مقاله نقش تصویرسازی در بسته بندی اسباب بازی کودکان

نقش تصویرسازی در بسته بندی اسباب بازی کودکان

 

مطالعه نقش تصویرسازی در بسته بندی اسباب بازی کودکان 


غلامرضا آذر بویه دینکی 
دکتر خشایار قاضی زاده 

چکیده مقاله حاضر با هدف مطالعه ویژگیها و کیفیتهای بصری تصویرسازی در بسته بندی اسباب بازی کودکان انجام شده است و در پی یافتن پاسخی برای این است که در مراحل بسته بندی اسباب بازی از طراحی تا تولید چه مواردی باید توسط یک تصویرساز مد نظر قرار گیرد و نیز گردآوری اطلاعاتی برای افراد علاقمند و دانشجویان در حال ورود به بازار کار و بازشناسی چالش های موجود در آن است. روش تحقیق حاضر بنیادی و نظری بود و سوالهای پژوهش آن بود که نخستین تأثیر تصویرسازی بر سطوح بسته های حاوی اسباب بازی کودکان چیست؟ و مهم ترین ویژگیهای تصویرسازی بر سطوح بسته بندیهای اسباب بازی کودکان کدامند؟ مهمترین نتایج حاصله عبارتند از این بود که هر چند جذب سریعتر کودکان از عوامل مؤثر تصویر سازی است اما نمیتواند الزاماً نخستین تأثیر آن بر سطوح بسته بندی اسباب بازی کودکان باشد ویژگیهایی نظیر ،رنگ طراحی جذاب و آشکارسازی محتوای درون بسته از مهم ترین ویژگیهای تصویرسازی در این بسته بندی ها است اکنون میتوان گفت که تصویرسازی به عنوان بخش بصری یک بسته بندی اسباب بازی نقش مهمی در معرفی قابلیتها کارکرد و جذابیت یک محصول دارد تصویرسازی به ویژه برای کودکان که با دنیای تخیل رابطه نزدیکتری دارند از عوامل بصری جذاب است و نیز با وجود جذابیتهای بصری نظیر هماهنگی رنگی انطباق طرح با بسته و غیره، عکاسی از جمله هنرهایی است که گاه به عنوان مکمل در تصویرسازی این نوع محصول به کار میرود. 
واژگان :کلیدی تصویرسازی بسته بندی اسباب ،بازی ،بازی کودکان  مقدمه 
بازی همراه همیشگی انسانها برای گذران اوقات آنها بوده است. نقش بازی نیز به عنوان عامل مهمی در آموزش و پرورش ذهن و ابعاد مختلف شخصیتی و توانمندیهای هر فرد بر کسی پوشیده نیست از نیمه دوم قرن بیستم همراه با پیشرفت صنایع الکترونیکی اسباب بازیهای جدید و جذاب ساخته شدند و مورد استقبال بچه ها در سراسر دنیا قرار گرفتند. گستردگی و گوناگونی روز افزون برنامه ها و بازی های رایانه ای با تبلیغات وسیع به طور قابل ملاحظه ای در حوزه شناختی کودکان قرار گرفته اند که می تواند بر اخلاق و رفتارشان اثر بگذارد بسته بندی یک رسانه است و پیام های مختلفی را میرساند بسته بندی هر محصولی علاوه بر معرفی آن بخشی از فرهنگ سازندگان آن را نیز به مخاطب ها منتقل می.کند در سالهای اخیر به علت فقدان کیفیت اسباب بازیهای داخلی عدم توجه به بسته بندی و نقش آن در انتقال مفاهیم و تضمین فروش و برخوردی سطحی و نه چندان تخصصی با بسته بندی اسباب بازیهای تولید داخل اسباب بازی کودکان و روند تولید آنها است لذا سؤالات . حضور اسباب بازیهای غربی قاچاق) و غیر قاچاق به شدت فرضیات اصلی پژوهش عبارتند از:  پررنگ شده است و تهاجم فرهنگی و دو گانگی ارزشها را در پی داشته است به همین علت توجه به کیفیت بصری و چگونگی اجرای طرح بسته بندی های اسباب بازی و نحوه عرضه آنها در بازار به عنوان یک رسانه بسیار اثرگذار بر کودکان و تطبیق آن با فرهنگ ایران ضروری به نظر می رسد. جذاب ساختن اسباب بازیها و تصویرسازی های روی آنها از عواملی است که علاوه بر معرفی قابلیتهای بازی به کودکان آنها و بزرگسالان را به خرید محصول ترغیب مینماید. همچنین شناخت تصویرسازیهای استفاده شده در این زمینه و باید و نبایدهای آن میتواند برای هنرجویان و علاقمندان رشته تصویرسازی مفید باشد. به همین دلیل در مقاله پیش رو به بررسی نقش تصویرسازی و ویژگیهای ان در بسته بندی اسباب بازی پرداخته شده است. 

 

مهم ترین ویژگیهای تصویر سازی بر سطوح بسته بندی های اسباب بازی کودکان کدامند؟ 
نخستین تأثیر تصویرسازی بر سطوح بسته های حاوی اسباب بازی کودکان چیست؟ 
مهمترین ویژگیهای تصویر سازی در بسته بندی های اسباب بازی کودکان عبارتند از طراحی جذاب برای کودکان رنگ آمیزی دلپذیر برای کودکان و بالاخره آشکارسازی محتوای درون بسته 
- نخستین تأثیر تصویر سازی بر سطوح بسته های حاوی اسباب بازیهای کودکان آن است که باعث جذب سریع تر کودکان به آنها می شود. 
روش کلی مقاله بر مبنای ماهیت توصیفی و نوع آن بنیادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی میباشد شیوه گردآوری اطلاعات اساس مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری مجموعه طراحیها و تصویرسازی ها بر بسته بندیهای اسباب بازی کودکان موجود در کتابخانه های رایانه ای و غیر رایانه ای میباشد. 

مروری بر تصویرسازی 
رواست که گفته شود هر اثر هنری زبانی فردی را در اختیار هنرمند قرار میدهد. حتی اگر بسیاری آثار به قصد پیشبرد اندیشههای اجتماعی و اعتقادی آفریده شوند، باز هم از بینش و گویش اختصاصی هنرمند خالی نمیمانند در جهان کنونی این عنصر ذهنی گنجینه ای برتر از همه عناصر تشکیل دهنده هر اثر هنری به شمار میآید؛ چنان گویی کارایی فردی هنر است که جوهر بنیادین آن را هستی می بخشد. تصویر در مقام وسیله ای برای برقراری ارتباط بر زبان نوشتاری تقدم زمانی داشته است اما با این امتیاز که هتر از مرحله گزارشگری عادی با فراتر نهاده است. در واقع هنر همچنین قادر به عرضه ابعاد وسیع شخصیت آدمی یعنی انفعالات ذهنی و روانی او است.» ( بورک فلدمن، ۱۳۷۸، ۱۷ ) معنای لغوی تصویرسازی (ILLUSTRATION) در زبان انگلیسی و تبار این زبان ریشههای متفاوت و در عین حال جذابی دارد که ساختار این کلمه را با معنای آن مرتبط 
به معنی توضیح به کمک تصویر یا مثال و LUS که کلمه ILLUS (ایلوژ) به زبان فرانسه به معنی تصویر و روشن کردن است زاده شده و در زبان انگلیسی ILLUSION به معنای 
خطای حسی ادراکی یا توهم کاربرد دارد. لازم به ذکر است پیشوند ILL غالباً در زبان انگلیسی معنای منفی دارد که معنای خطا و توهم را ظاهر میکند و از خیال یا تصویر نام نمی برد چنان که در این زبان ILLUSIONIST به معنای  شعبده باز است حتی صفاتی که از این لغت ایجاد میشوند ( ILLUSIVE ILLUSORY) به معنای خیال واهی یا ناشی از خطای ادراکی هستند در نهایت این کلمه به ILLUSTRATE تبدیل میشود که به معنای روشن ساختن توضیح دادن و [کتاب] مصور کردن است و در کلمه ILLUSTRATION به معنای کتاب و غیره مصورسازی تصویر گذاری به کار میرود در معنای فاعلی نیز این کلمه ILLUSTRATOR طراح گرافیک یا طراح است. علی پور (۳۷ ،۱۳۸۷ 
در خصوص تعریف مصورسازی [ILLUSTRATION] در دایرة المعارف هنر (۱۳۸۱) چنین آمده است. 
به گونه ای هنر تصویری توضیح دهنده و وصف کننده اطلاق میشود. تصویرگر غالباً به تجسم و ارائه موضوعی می پردازد که با زبان نوشتاری یا گفتاری نیز قابل بیان است ( همین نکته عمده ترین وجه تمایز یک تصویرگر از یک نقاش به شمار میآید. ممکن است هدف کلی والله ما میاند و از جهتی تصویرسازی خود به عنوان ادبیات والله ما میاند و از جهتی تصویرسازی خود به عنوان ادبیات والله ما میاند و از جهتی تصویرسازی خود به عنوان ادبیات والله ما میاند و از جهتی تصویرسازی خود به عنوان ادبیات والله ما میاند و از جهتی تصویرسازی خود به عنوان ادبیات والله ما میاند و از جهتی تصویرسازی خود به عنوان ادبیات ساده ترین هدف انسان در تصویرسازی های اولیه است». 

تاریخچه تصویرسازی 
آنچه میتواند به عنوان تاریخچه تصویرسازی مورد بررسی قرار گیرد. به نوع و نحوه تعریف ما از تصویرسازی بستگی دارد و تعاریف متعددی که از آن وجود دارد. داشته تاریخی آن را به جلو یا عقب میداند تاریخچه تصویر سازی با نقاشی از برخی جهات برابر است. به نظر می رسد که تاریخچه تصویرسازی از زمان باستان تا زمانی با نقاشی یکی است که مقوله هنر برای هنر طرح نشده است اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی که هنر همچنان موضوع پرداز و مخاطب 
تاریخچه تصویرسازی درجهان با تاریخ پیدایش خط کاغذ کتاب و چاپ آغاز میشود و در همین دوران است که تصویرسازی از نقاشی به عنوان مادر هنرهای تجسمی جدا می گردد. امروزه تصویر سازی تحولات شگرف و گسترده ای را در دامنه اجرا و کاربرد خود تجربه می کند. در ادامه به تاریخچه تصویر سازی در ایران پرداخته شده است که آن نیز برای مدتی طولانی رابطه تنگا تنگ و جدایی 

 

اهداف کلی در این پژوهش بررسی ویژگیها و کیفیت های بصری تصویر سازی در بسته بندی اسباب بازی کودکان و یافتن شناخت از رابطه متقابل تصویرسازی و بسته بندی چندان تخصصی با بسته بندی اسباب بازیهای تولید داخل اسباب بازی کودکان و روند تولید آنها است لذا سؤالات . حضور اسباب بازیهای غربی قاچاق) و غیر قاچاق به شدت فرضیات اصلی پژوهش عبارتند از:  
این مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد غلامرضا آذریویه دینگی با عنوان : « مطالعه نقش تصویرسازی در بسته بندی اسباب بازی کودکان در دانشکده هنر دانشگاه شاهد میباشد نویسنده مسئول کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشکده هنر دانشگاه شاهد
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

 

 
چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1402/05/03 11:03:21