×

مقاله آیا رابطه جنسی می تواند بر جنسیت کودک من تأثیر بگذارد؟

آیا رابطه جنسی می تواند بر جنسیت کودک من تأثیر بگذارد؟

فوزنایت می گوید ، انواع افسانه های معمول بارداری درباره جنسیت و جنسیت وجود دارد. 

با این حال ، وی تأیید می کند که هیچ علمی در پشت چنین داستان هایی وجود ندارد ، از جمله موقعیت بارداری ، اشکال مختلف رابطه جنسی در دوران بارداری ، تاریخ بارداری یا زمان آن.

این موارد هیچ پشتوانه علمی ندارد.

چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1400/04/09 12:36:48