×

مقاله مدیریت زمان سری پنجم

مدیریت زمان سری پنجموظايف رئيس جلسه
پس از به پایان رسیدن جلسه
-    آيا جلسه موفق بوده است؟
-    آيا به اشخاصی که در جلسه باید باشند حضور داشتند ؟
-    آيا همه موارد موجود در دستور کار مورد بررسی قرار گرفته است؟
-    چگونه بايد به کارهای ناتمام رسيدگی کرد؟
-    آيا صورت جلسه بايد توزيع شود؟
-    در آينده چه تغييراتی را بايد در روش خود منظور دارم؟
آيا بدون تشکيل جلسه نيز می توانستيم به نتايج مشابهی دست يابيم
وظايف شرکت کنندگان پس از خاتمه جلسه
-    آيا حضور من در جلسه به راستی حتمی بود؟
-    آيا از اقدامات پی گيری آگاهی کامل دارم؟
-    آيا مشارکت سازنده ای در جلسه داشته ام؟
-    در جلسات بعدی چه تغييراتی را بايد در روش خود منظور دارم؟
مديريت پروژه ها
-    نترل
-    ارزيابی و بازنگری
برنامه ريزی
-    تعيين هدف
-    تحليل هزينه ـ فايده
-    تقسيم مراحل پروژه به فعاليت های جداگانه
-    زمان بندی اجرای وظايف
-    محول کردن وظايف در مواقع مناسب
کنترل پروژه
فرآيند نظارت بر پروژه است به نحوی که ما را نسبت به صحت اجرای آن و اتخاذ اقدامات اصلاحی در موارد لازم مطمئن می سازد.
کنترل
-    کار های زمان بندی شده پروژه را به طور روزانه نظارت کنيد.
-    وظايف پروژه را همواره در اولويت ”الف“ قرار دهيد.
-    با استفاده از دفتر يادداشت خود مهلت پايان اختيارات را پی گيری کنيد.
-    به طور ادواری به صفحه شرح کلی پروژه مراجعه کنيد.
-    برای مدارکی که حساسيت زمانی دارد، يک پرونده در دست اقدام تهيه کنيد.
-     مدارک پروژه را در يک پرونده نگهداری کنيد.
ارزيابی و بازنگری
-    يا به اهداف پروژه دست يافته ايم؟
-    آيا پروژه در مهلت تعيين شده به پايان رسيده است؟
-    اگر پاسخ منفی است، علت آن چيست؟
-    آيا زمان کافی به برنامه ريزی اختصاص داده شده بود؟
-    آيا تمام کارهای پروژه از قبل مشخص شده بود؟
-    چه مشکلاتی طی پروژه به وقوع پيوست که قابل اجتناب بود؟
-    چه معضلاتی با برنامه ريزی قبلی قابل پيشگيری بود؟
-    آيا  افرادی که مسئوليت بخش های مختلف پروژه را بر عهده داشتند، برای اين کار مناسب بودند؟
-    آيا همه افراد انگيزه تکميل پروژه را داشتند؟
-    آيا پروژه با بودجه تعيين شده به پايان رسيد؟
-    اگر بخواهيم از ابتدا شروع کنيم، عملکرد ما چگونه خواهد بود؟
-    تهت کنترل داشتن تماس های تلفنی
-    دام تلفن
-    تلفن های بيهوده
-    تلفن هايی که از بيرون زده می شود
-    تلفن هايی که به بيرون زده می شود ادامه مطلب را در سری ششم دنبال کنید .

ادامه مطلب را لطفا در سری ششم دنبال کنید .چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/24 15:39:42