×

مقاله مدیریت زمان سری اول

مدیریت زمان سری اول
 
  مديريت زمان
-    خود را محک زدن 
-    تسلط بر نوشتارهای اداری
-    برنامه ريزی
-    مديريت جلسات
-    مديريت پروژه ها
-    مهار کردن تماس های تلفنی
-    نکات ديگری در باره ی مديريت زمان و باز نگری
خود ـ ارزيابی
-    تحليل نحوه کنونی صرف زمان
-    شناخت عوامل اتلاف زمان
-    تغيير عادات وروشهای پيشين
تحليل نحوه کنونی صرف زمان
-    تکميل پرسشنامه ی خود ـ ارزيابی
-    ايجاد جدول زمان بندی کار ها
پس از اتمام پرسشنامه و جدول زمانبندی کارهایمان خواهيم دانست که :
-    چه مقدار از کارهايمان از پيش برنامه ريزی شده بود؟
-    آيا روز کاري ما ساختار درستی داشت؟
-    آيا کارهایمان برنامه ريزی شده خیلی طول می کشد ؟
-    چرا زمانی طولانی صرف کارهای بی حاصل شد؟
-    چند مورد وقفه در کارهايم ايجاد شد؟
-    آيا بهره وری داشتم؟
-    چه ساعاتی از روز بيشترين بهره وری را داشتم؟
-    چگونه می توانم کنترل بيشتری بر زمان خود داشته باشم؟
-    برای چند درصد از وقت خود می توانستم برنامه ريزی درستی به عمل آورم؟
-    ميزان کارآمدی ام را بر اساس امتياز های 1 تا 10 چگونه برآورد می کنم؟
شناخت عوامل اتلاف زمان
-    گم کردن چيز های مورد نياز
-    جلسات
-    برقراری تماس های تلفنی
-    وقفه ها
-    تعلل ها
-    کاغذ بازی های بی حاصل
-    مشکلات کاری
-    واگذاری کار به صورت معکوس
-    کمال طلبی
-    بهم ریختگی 
عوض کردن عادت ها
-    ياد داشت کردن عامل اتلاف زمان
-    تهيه فهرست مشکلات حاصل از عادت های احدر دادن زمان
-    تجسم ذهنی عادت صرفه جويی در زمان
-    پرورش عادت صرفه جويی در زمان
تسلط بر مکاتبات اداری
-    تلاش  برای کاهش مکاتبات
-    رسيدگی مؤثر به کاغذ های کاری
-    بايگانی مؤثر و صحيح

ادامه مطلب را لطفا در سری دوم دنبال کنید

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/24 14:56:13