×

مقاله مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری چهارم

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری چهارمارتباط مؤثر
Rapport ـ فرآيند ايجاد و حفظ رابطه اي براساس اطمينان و درك متقابل ميان دويا چند نفر و توانايي ايجاد پاسخ در شخص مخاطب.
درحالت ارتباط مؤثر عميق، حالات جسماني هماهنگي وتطابق بيشتري دارند. به عبارتي دو طرف ارتباط هم آوا هستند.
« موفقيت، در برقراري ارتباط مؤثراست‌»
هماهنگي و هدايت
برقراري ارتباط         همگام شدن            هدايت كردن
Rapport               Pacing                  Leading
همگام شدن، همان ايجاد ارتباط است كه با برقراري ارتباط مؤثر و رعايت احترام صورت خارجي پيدا مي كند.
هدايت كردن، تغيير جهت دادن و هدايت مخاطب به شكلي است كه او از آن پيروي مي كند.
هدايت كردن در صورتي عملي است كه رابطه مؤثر برقرار شده باشد.
همگام شدن
همگام شدن قدرتمندترين شيوة ايجاد ارتباط مؤثر است.
همگام شدن ...
مستلزم ارائة آن دسته از جنبه هاي خود به ديگران است كه - با جنبه هاي آنها همخواني داشته باشد.
- مستلزم داشتن مشتركات با ديگران است.
 - روشي براي در حد ديگران ظاهر شدن است.
- راهي براي ايجاد اعتماد و اطمينان در طرف مقابل است (در واقع به طرف مقابل مي گوييم من مثل تو هستم، ميتواني روي من حساب كني)
خانم ها اغلب بهتر از آقايان همگام مي شوند
رسيدن از توافق به توافق بسيار ساده تر و كار آمدتر از رسيدن از اختلاف به توافق است.
شرايط ارتباط مؤثر
1- گفتگوي ملايم وجاري
2- سازگاري جسم وكلمات (با تطبيق دادن زبان بدن و لحن كلام مي توان به سرعت با هر كسي كه بخواهيم به شرايط ارتباط مؤثر برسيم)
3- نمايش حالات جسماني و ژستي هماهنگ و مشابه مخاطب (تغيير دست و سر، هماهنگي در تنفس)
4- برقراري تماس چشمي
4-    هم آوايي با صدا (لحن، سرعت، بلندي و كوتاهي و آهنگ كلام)
افراد بصری
اين افراد جهان را به صورت تصاوير ادراك مي كنند. به همين جهت   كلماتي را كه به زبان مي‌آورند ، تصويرگر است. چقدرقشنگه ويا ببين خوبه و...
ـ به هنگام شنيدن به طرف بالا نگاه مي‌كنند.
ـ با سرعت سخن مي‌گويند و آهنگ صدايشان بلند است.
ـ دستها را حركت مي‌دهند و به طرف بالا مي‌گيرند.
ـ نفس سريع ، سطحي و نامرتب دارند و از قسمت بالاي قفسه سينه نفس مي كشند
اين افراد در جملاتي كه به كار مي‌برندبه لغات زير تكيه دارند:                                  
    ديدن   نگاه كردن   خيره شدن   روشن   چشم انداز      
    در نظر گرفتن   هدف   دور انديشي   درخشان   چراغاني
    شفاف   تصور   ترسيم   انعكاس   ديدگاه
   كانون توجه   تيره و تار   تابش   آراستن

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری پنجم

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/22 00:11:20