×

مقاله مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری دوم

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری دوم


چگونگی بیان حرف دل
مؤلفه های رابطه انسانی رضايت بخش
1- صميميت: اعتمادی که درک کردن و درک شدن را فراهم می کند.
2- مراقبت: کمک به رشد و رضايت فرد مقابل و حساسيت نسبت به نيازها و تجارب او.
3- آزادی و خودمختاری: اجازه دادن به فرد تا آنطور که دوست دارد عمل کند، و فرد را همانطور که هست دوست داشتن.
چهار مؤلفه های برقراری ارتباط
1- صداقت: در معنای عرفی راستگويي. در معنای مسيرهای ارتباطی هماهنگی سه زبان (زبان بدن، زبان گفتار و زبان لحن).
2- صراحت: اينکه پيامهايي که ميان دو نفر رد و بدل می شود روشن و مستقيم باشد.
3- احترام متقابل: ارزش گذاری، پذيرش فرديت و حفظ حريم شخصی و انسانی خود و فرد مقابل
4- خود مختاری: ميزان آزادی و اختياری که به فرد مقابل در نحوه عمل می دهيم.
چهار سبک يا الگوی ارتباطی
1- قاطعيت: برقراری ارتباط صادقانه، صريح (مستقيم و روشن)، توأم با احترام متقابل و اصيل و خود مختاری متقابل (برد-برد).
2- پرخاشگری: برقراری ارتباط صادقانه، نيمه صريح (مستقيم و مبهم)، بدون احترام متقابل و کنترل فرد مقابل (برد-باخت)
3- سلطه گری: برقراری ارتباط غير صادقانه، غير صريح (غير مستقيم و مبهم)، توأم با احترام ظاهری، و کنترل فرد مقابل (برد-باخت).
4- سلطه پذيری: برقراری ارتباط غير صادقانه، غير صريح (غير مستقيم و مبهم)، توأم با احترام (گاهی ظاهری و گاهی اصيل) به فرد مقابل، و خودمختاری فرد مقابل (باخت-برد).
مؤلفه های شيوه بودن ياری بخش در ارتباط
1-    اصالت و هماهنگی: يعنی اجتناب از وسوسه پنهان شدن زير برچسب و ماسک است و انکار نکردن احساسات و افکاری که در درون تجربه می کنيم.
2- احترام نامشروط: يعنی قادر باشيم در برخورد با فرد خاطی، او را انسانی ارزشمند و قابل احترام بدانيم و اين احساس را به او منتقل کنيم.
3- درک و همدلی: خود را جای ديگران گذاشتن و مسائل را  بر اساس چارچوب های ارزشی ديگران ديدن و از ذوب شدن نهراسيدن.
4-    ايجاز در گفتار: عاری بودن پيام از هرگونه اخبار زائد و نامربوط و اقتصادی کردن گفتگوها با استفاده از حداقل کلمات برای منتقل کردن حداکثر پيام، بدون اختلال در اصل پيام.
فوايد حرف دل زدن
1-     شما را قادر می سازد که با خودتان، خواسته ها، عقاید و نظراتتان در ارتباط نزدیک باشید.
2- موجب افزایش اعتماد به نفس شما می شود.
 3 - وقتی شما مشتاقید که آنچه را که حس می کنید بگوئید، به دیگران هم این جرأت را می دهید که صادق باشند
4 - بسیاری از روابط شما عمیق تر می شوند
5 - بسیاری از سوء تفاهم ها روشن می شوند
6  - از سوء تفاهم های آینده پیش گیری به عمل می آید.
7 - رنجش ها و به بن بست رسیدن ها نقصان می یابند

ادامه مطلب ، مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران در سری سوم
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/21 23:34:31