×

مقاله شناخت ویژگیهای مهم اخلاقی و کرداری وعوامل مؤثردر ایجاد خلاقیت و نوآوری

 شناخت ویژگیهای مهم اخلاقی و کرداری وعوامل مؤثردر ایجاد خلاقیت و نوآوری

تفکرعادی : فرد معمولا از تجربیات قبلی خود استفاده می کند ، آنها را درزمینه و طرح جدیدی قرار می دهد و با تغییر شکل و سازمان آنها درحل مسائل ازآنها استفاده می کند .

 تفکر خلاق : راههای غیرعادی و معمولی ، نظر فرد را به خود جلب می کند . ممکن است فرد،مسئله تازه ای را مطرح کند یا فرضیه های کاملا غیرعادی که بالنسبه مورد قبول دیگران است ارائه نماید .

بنابراین،تفاوت تفکرعادی با تفکر خلاق در اصالت و تازگی نظریا فرضیه ای است که فرد مبتکرمی دهد .

 مراحل تفکر خلاق عبارتند از : 1  { الهام }  2 { آزمون }  3 { پالایش }  4{ عرضه }  5 {جب اطلاعات }

مفاهیم مرتبط با خلاقیت عبارتند از : 1 { هوش }  2 {حل مسئله } 3 {کارآفرینی} 4 {اطلاعات } 5 {انگیزش } 6 {خویشتن پنداری}   

مؤلفه های (عناصر) خلاقیت عبارتند از :

1 - شناختی: هوش ، سیالی ،انعطاف پذیری، ابتکار، بسط ، ترکیب و تحلیل.

2 - انگیزش: انگیزه و عاطفه .

3 - شخصیتی: اعتماد به نفس ، اراده ، مستقل ، پذیرش خطر ، پذیرش تجربه ، استبال از ابهام و کلنجار رفتن .

نوآوری چیست ؟ فرایندی است برای ایجاد یک خدمت یا یک محصول جدید و همچنین استفاده جدید ازمحصولات و خدمات موجود در سازمان صورت می گیرد .

ویژگی های فرایند نوآوری :

1-       فرایند نواوری با عدم اطمینان (تردید) همراه است .

2-        فرایند نوآوری مبتنی بردانش افزایی و یادگیری است .

3-       فرایند نوآوری در تقابل با برخی از کارهاست .

4-       فرایند نوآوری ازمرزبخش های مختلف درون و برون سازمانی فراتر می رود .

انواع نوآوری : اداری ، تولیدی

اداری : تغییر در ساختار سازمان و فرایند های اداری مانند ارائه ایده جدید برای سیاست تازه ، در مورد استخدام پرسنل ، تخصیص منابع ، ساختار وظایف و اختیارات می باشد .

تولیدی : جایگزین نمودن محصولات در حال تولید ، توسعه نوع محصول ، نگهداری از سهم بازار و باز نمودن بازارهای جدید داخلی یا خارجی .

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور : سازمان به خودی خود ، خلاق و نوآور نخواهد شد ، مگر اینکه افراد خلاق با خصوصیات و ویژگی های خاصی پیکره آن سازمان را تشکیل دهند . این ویژگی ها  شامل : تیز هوش - اندیشه عمیق - علاقه به مسائل علمی ، فرهنگی - غوطه ور در تفکر و تخیلات خود -

حساس نسبت به مسائل سیاسی و اجتماخی - متکی به قضاوت خویش - شجاعت در ابراز عقیده -انعطاف پذیر - علاقه به پرسش - ریسک کننده  -عدم خود خواهی - اهمیت به سرنوشت دیگران -   استقلال طلبی - ثبات عاطفی - اعتماد به نفس -مسلط به غرایز خویش - شخصیت رشد یافته -احساس مسئولیت نسبت به خود و دیگران -  فداکار- اصالت و نو آوری در فکر و عمل:

عوامل محیطی : آزادی منابع کافی ، وقت کافی ، جومتناسب ، طرح تحقیق مناسب .

موانع محیطی : جو نامساعد ، محدودیت ، ارزیابی و فشار، رقابت ، منابع ناکافی و طرح تحقیق ضعیف .

عوامل شخصی و فردی : ویژگی های شخصیتی متنوع ، خود انگیزی ، توانایی های شناختی خاص ، تمایل به خطر کردن ، تخصص در رشته ، تجارب متنوع .

موانع فردی : عدم انگیزه ، عدم مهارت یا عدم تجربه ، عدم انعطاف ، انگیزهء خارجی ، عدم مهرت اجتماعی .

موانع اصلی خلاقیت : عدم اعتماد به نفس و باور نداشتن خود عدم تمرکز ذهنی عدم انعطاف پذیری عدم تمایل به ارتباطات اجتماعی تمایل به همرنگی و همگونی عادت زندگی ترس از انتقاد و شکست پذیری منفی نگری به خود و جامعه .

ویژگیهای سازمان خلاق و نوآور: رقابت کامل و فشرده فرهنگ مؤثر و بالنده دسترسی به مدیران احترام به خود ارائه خدمات مردمی روابط دائمی بلند مدت کارکنان با سازمان استقبال مدیران از تغییر .

ویژگیهای سازمان خلاق و نوآور انعطاف پذیری ساختار مشوش و نوآور گردش شغلی و تخصصی های چند گانه کار گروهی برخود منطقی با مسائل و تنگناها اعمال تغییر و تحول در سازمان .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/16 20:48:01