×

مقاله رفتارهای کمال گرایانه

رفتارهای کمال گرایانه

کودکانی که وسواسی وبیش ازحدکمال گراهستند،معمولا تکلیف هاووظایفشان راخوب انجام می دهندوازهمین روی اغلب بسیارموفق هستند.اما همین رفتارکمال گرایانه می تواندمانع ازانجام کارهای روزمره دیگرشود؛ 
برای مثال کودک برای انجام دادن تکلیف هایش بیش ازحدوقت صرف می کندوفکرمی کندهرچیزیاهرکاری بایدبدون عیب ونقص باشد.رفتارکمال گرایانه اغلب اضطراب رانیزبه همراه دارد.

1- کودکان کمال گرامعمولا درموقعیتی ساخت دارکه مقررات وانتظارات به روشنی مشخص ومعلوم هستند،بسیارخوب عمل می کنند.
2- باوالدین ومعلمان کودک صحبت کنید وببینیدفشارهایی که براووارد می شود یاانتظاراتی که ازوی می رود،بیش ازحد زیادنباشد.
3- کودکان رابه فعالیت های فردی وگروهی که مستلزم عملکردکمال گرایانه نیست، بکشانید.مانند: نقاشی خلاق ویانوشتن.
4- کودک راتشویق کنیدخودراآرام کند. مانند:تمرین های تنفسی ودیگرتکنیک های ایجادآرامش.
5- ازروش تمرین منفی استفاده کنیدتا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند.
6- به کودک مدت زمانی وقت بدهید تایک کارراتمام کند.یک زمان سنج جلوی دیدکودک بگذارید،وقتی زمان سنج زنگ زدپیشرفت کودک رابررسی کنید.
7- یک برنامه خودگردانی راباهمکاری کودک طرح ریزی کنیدواوراتشویق کنید رفتارکمال گرایانه خودرازیرنظرداشته باشدودرموقعیت های مشابه به شیوه های مختلفی پاسخ دهد.
8- اضطراب وتنش ممکن است به رفتارهای کمال گرایانه مربوط باشد.


چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1394/09/24 14:19:58