×

مقاله همه چیز در مورد کودکان 2 ساله

همه چیز در مورد کودکان 2 ساله


پیاژه اعتقادبراین دارد که کودک اولین باردرسن 2 سالگی به تغییری که توسط رفتاری ازاو دراجسام به وجود می آید می فهمد مثال از برخورد قلم با ورقه می بیند که خطی نقش بست و همچنین اگر او تخت خود را هل دهد صدایی برمی خیزد .
کودک در این سن خیلی در تکاپوجنب وجوش است از دویدن و بالا رفتن و پریدن لذت می برد والدین باید درخانه و یا در بیرون موقعیت های بازی آزادانه را برایش فراهم آورند .از توپ های نرم و نسبتن کوچک برای بازی اوتهیه کنید او ممکن است توپ را به سوی دیگری غیر از مخاطبش پرتاب کند برخورد توپ بزرگ و سفت با او باعث صدمه خوردن وترس او می شود .
 به او یاد دهید که چیزهایی را با دستان خود بسازد تا انگوشتان او تقویت شود او را برای بازی با قطعات توخالی و پیمانه ها و ابزاری که قابل تلنبار شدن باشد یاری کنید یک بازی آزاد بسیارمهیج با پیچ ومهره های پلاستیکی(قابل بلعیده شدن توسط کودک نباشد) را برای کودک خود مهیا کنید کاری کنید که به این بازی اشتیاق نشان دهد و همچنین ظروفی با در ها و در پوش های گشاد تهیه کنید تا کودک بتواند به راحتی چیزی را درون آن انداخته و در آن را باز و بسته کند  .
 در این سنین کودک سعی می کند خودش را بشناسد او را مقابل آینه هایی که خطر آفرین نیستند قرار دهید و تشویقش کنید تا درمقابل آینه تحرک (بلیستد و بنشیند )داشته باشد و در شما مورد آنچه که در آینه می بیند با کودک صحبت کنید می توانید مفاهیمی مانند کنش ها و واکنش ها ، علل ، تاثیرات ، ترکیب و اندازه را به او در این سنین یاد دهید  مثل :
1 – پتو نرم است
2 – اگراستکانی را که داخل آن آب است وارونه کند آب داخل آن به زمین می ریزد.
کودک در این سن دربین تصاویر می تواند عکس انسان را از عکس حیوان تشخیص دهد در مورد رنگ ها و صداها با کودک صحبت کنید اگر زمانی که زیر 2 سال بود اسباب بازی مورد علاقه اش را کودک دیگری بردامی داشت  با متوسل شدن به زور پسش می گیرد ولی در سن 2 سالگی رفتار خود را تغییر می دهد و سعی می کند همبازی غالبا بزرگ تر از خودش پیدا کند و اسباب بازی های خود را دقیقا می شناسد در دویدن کمتر زمین می خورد کودک در 2 سالگی می تواند سوار سه چرخه کوچکی شده چون هنوز توان رکاب زدن را ندارد پس با پاهای خود آن را جلو می راند
 اسباب بازی ها یی که مناسب اسن 2 سالگی هستند عبارتند از :
1 – توپ 
2 - کتاب های تصویری ساده
3 - اسباب بازی هایی که چرخ دار
4 -  عروسک
5 – ماشین و هواپیما و قطار
6 – خاک بازی را دوست دارد .
7 – پیچ و مهره های پلاستیکی غیر قابل بلعیدن
8 – مکعب های درشت خانه سازی
9 – قطعات تو خالی
 10 – میخ و چکش
11 – ماسه خاک سطل بیل آب پاش تشت
12 – اسباب بازی های شکل انواع حیوانات
13 – کاغذ و مداد و قیچیچاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/10/12 00:39:32