×

مقاله مدیریت زمان سری ششم

مدیریت زمان سری ششم


دام تلفن
تلفن های بیفایده
    تماس های در یافت شده
-    ما انتظار چه میزان از تلفن ها را نداریم؟
-    به چه مقدار تلفن های چرت پاسخ دادم؟
-   
کدام تلفن ها تلفن ها بيش از حد لزوم به طول انجاميد؟
-    چه تعداد از اين تلفن ها را کسای دیگر می تونستند جواب بدند ؟ 
-    چه مقدار از تلفن ها ی بی ارزش وقت با ارزش ما را تلف می کنند ؟
-    چه مقدار از تلفن ها را می شو تجزیه وتحلیل کرد ؟
    روشهای مهم مديريت تلفن های گرفته شده از بیرون
-    گاهی که مشغول کار هستيم، تلفن به فرد ديگری انتقال داده شود بهتر است .
-   یک برحه از زمان را برای سکوت انتخاب کنید .
-   جواب دادن به تلفن ها را در حین جلسه رد کنید
-    به تماس های فروشندگان غیر منتظره، با ادب، محکم، و مختصر پاسخ دهيم.
-    از اشخاص بخواهيم در مواقعی که کار  نداريم، تماس بگيرند.
-    هنگام پاسخ گويی به تلفن از انجام کارهای جنبی دوری کنید .
-    از يادداشت کردن روی قطعات پراکنده کاغذ خودداری کنيم.
-    در صورت امکان تماس های مهم را از تماس های غير ضروری جدا کنيم.
-    از قسمت پذيرش بخواهيم از دادن اسامی به تماس گيرندگان غریبه خودداری کنند.
     فهرستی از بهانه ها را برای کوتاه کردن مکالمات تهيه کني
     تماس های گرفته شده
-    برنامه ريزی مکالمات
-    برقراری تماس
-    پس از تماس
نکات ديگری درباره مديريت زمان و بازنگری
-    روش های ديگر مديريت زمان
-    بازنگری
روش های ديگر مديريت زمان
-    زمان وسفر
-    تند خوانی
-    کمال طلبی ممکن است خطرناک باشد
-    قانون KISS   (رعايت فشردگی و سادگی -   (Keep It Short and Simple
-    قاطعيت
-    انطباق با محيط و شرايط
-    محول ساختن وظايف
-    اتخاذ نگرش مثبت به زندگی
-    اجتناب از ارسال نامه های الکترونيکی بيهوده
جمع بندی و نتيجه گيری
مديريت زمان  يعنی استفاده ی بهينه از وقت
 برای رسيدن به اين هدف بايد :
-     عادت های قبل را فراموش کنيم .
-     روش های جديد را بياموزيم.
-     برای ترک عادات نادرست و يادگيری روش های جديد صبور باشيم.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/24 15:55:32