×

مقاله هنر خوب زیستن

 هنر خوب زیستناگر می خواهی بیمار نشوی :
1 - احساس خود را نشان بده ، پنهان داشتن و سرکوب کردن عواطف و احساس می تواند سبب پیدایش بیماریهای مانند : التهاب دستگاه گوارش ، زخم معده ، درد های کمرو ستون مهره ها و نیز با گذشت زمان سرکوب کردن احساس ها می تواند منجر به بیماری سرطان شود .
2 - تصمیم بگیر و کار را یکسره کنید . آدم دو دل ،همواره در نگرانی و پریشانی و دو دلی به سر می برد . دودلی سبب انباشته شدن مشکلات و نگرانی ها و پرخاشگری می شود، تاریخ آدمیان را تصمیم های ،آدمیان ،ساخته است ، تصمیم گرفتن یعنی این که بدانی چه چیزی را از دست می دهی وچه چیزی را بدست می آوری .
3 - راه حل ها را پیدا کن ،آدمهای منفی باف راه حل ها را پیدا نمی کنند و مشکلات را بزرگ تر می کنند این جور آدم ها سوگواری،غیبت وبدبینی را شیوه زندگی میدانند.
زنبور عسل جانور کوچکی است ولی عسل می سازد که یکی از شیرین ترین چیزهاست ما از اندیشه هایمان ساخته شده ایم اگر به اندیشه های منفی فرصت دهیم گسترش خواهند یافت وسرانجام بیماری را سبب می گردند .
4 -  ظاهر پرست نباش، کسی که راستی را پنهان می سازد وانمود می کند که همیشه خوب است او می خواهد همیشه به عنوان فردی بی نقص و کمال یافته انگاشته شود ولی بار سنگینی را به دوش می کشد تندیسی آهنین با پاهای گلین ، برای بیمار شدن هیچ چیز بدترازاین نیست که ظاهر پرست باشیم این آدمها به درختی با تنه بزرگ می مانند که ریشه های کوچکی دارد ، زندگی آنها میان رودخانه و بیمارستان و درد سپری می گردد.
5 – پذیرنده باش ،خود داری ازپذیرش واقعیت ها و نبودن انگیزه های درونی ،ما را از خویشتن بیگانه می سازد برای تندرست بودن باید با خودمان رو راست باشیم کسانی که این واقعیت را نمی پذیرند به آدم های حسود ،تقلید کننده ،بیش از اندازه رقابت کننده و سرانجام ویرانگر تبدیل می شوند.
پذیرنده باش !بپذیرکه پذیرفته شده ای انتقاد را پذیرا باش زیرا که این شیوه خرد آمیز، بهترین درمان است .
6 – اعتماد کن . کسانی که اعتماد نمی کنند با دیگران نمی توانند ارتباط برقرار کنند از این رو تنها مانده و نمی توانند رابطه ژرف و پایداری داشته باشند معنای دوستی راستین را درنمی یابند بدون اعتماد رابطه ای وجود نخواهد داشت بی اعتمادی یعنی این که به خودت و به ذات، ایمان نداری .
7 – زندگی را با اندوه و درد سپری نکن ، شوخی و خنده و استراحت و شادی همه اینها پیام آورتندرستی و زندگی بلند است .انسانهای شاد این هنررا دارند که هرجا باشند پیرامون خود را بهبود می بخشند و شوخ طبعی و پذیرا بودن  ما را از نسخه پزشک بی نیاز می کند شادمانی کلید تندرستی است .
8 – انسانهای شاد می دانند باید تسلط داشتن بر زندگی را تمرین کنند تا در برابر احساساتی مانند قربانی بودن یا بی دفاع بودن مقاوم باشند .
9 – اگر با خود خوری غم گذشته را می خورید چشمانتان را به روی امکانات و فرصت های حال را می بندید ونفع بردن از آینده را از دست خواهید داد .
10 – برنامه ریزی در جهت درست انجام دادن کارها امری ضروری است نه این که وقت خود را برای هر چیزی که توجه تان را به خود جلب می کند صرف کنید برای آنچه که برایتان مهم است برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید وقت ، پول و انرژی و منابع محدود خود را برای آن صرف کنید .
11 – نسبت به لحظه حال آگاه باشید و در کنار آن منتظر آینده نیز باشید تا از فرصت ها سود ببرید .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/22 23:24:11