×

مقاله مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری پنجم

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری پنجم
پروفایل غالب افراد بصری
     به سرعت متوجه تغییر در ژست و چهره میشوند
–    توضیحات دقیق و کامل را میپسندند
–    به جرئیات اهمیت میدهند
–    بسرعت نیازمند عمل کردن موضوع فراگرفته شده هستند 
–    گاهی شاید در تمرکر مشکل داشته باشند
 افراد سمعی
اين گروه به لغات و واژه هاي سمعي تكيه دارند و به هنگام ارتباط ، حالات فيزيولوژيكي زير را از خود نشان مي دهند:     بايد گوش به زنگ باشم
ـ به هنگام انديشيدن اغلب به اطراف خود مي‌نگرد.            
ـ آرام، با آهنگي آهسته اما پر طنين سخن مي‌گويد.              
ـ دست خود را تا نيمة كمر بالا آورده و با آن ژست مي گيرد.            
ـ آرام، منظم و از وسط قفسه سينه نفس مي كشد.                           
 
كلمات مشخص كنندة حالات سمعي به شرح زير است:
شنيدن    گوش دادن    فرياد كشيدن    بحث كردن    انعكاس     
اطلاع دادن    تحسين كردن    گفت و شنودكردن      بيان كردن
اعلام كردن    خاموش كردن       صدا ، آهنگ         همهمه    ظربه
قصدداشتن        شرح دادن        مذاكره كردن         ناهنجار    صدا
نا همخواني       تلفن كردن       تلق تلق كردن     آه و ناله كردن
اعتراض كردن    غرش   پر طنين    صدا كردن      پرخاش كردن
فركانس    غرغر كردن    كم صحبت      سكوت        سليس
پروفایل غالب افراد شنیداری 
–    برای آنها محتوای آموزش از شکل آن مهمتر است
–    از توضیحات ساختگی و غیر فلسفی بیشتر لذت میبرند
–    بیشتر مایلند از طریق دیالوگ یاد بگیرند تا از طریق خواندن
–    کمی زمان میبرد تا آنچه فرا گرفته اند را عمل کنند
–    آنقدر سخت میتوانند  تمرکزکنند  که دیگر به چیزی گوش نمیکنند
–    افراد لمسی

:در جملات اين افراد ، مفاهيم احساسي قالب است . آنها با حالات و حركات زير با ديگران ارتبات بر قرار ميكنند:

ـ به هنگام انديشيدن به پايين و طرف راست خود نگاه ميكنند .
ـ صدايشان عميق است وكلمات شمرده از دهانشان خارج مي شود .
ـ حركات دست ، تغييرات چهره و اعمال جسماني آنها زياد است .
ـ معمولاً دستشان را پايين نگها ميدارند وخود را به كرات لمس ميكنند .
ـ تنفس اين عده عميق است و از تمام قفسة سينه براي تنفس استفاده مي كنند .
جملات آنها با تكية بر لغات زير است :
           
   احساس        لمس        اتصال        لغزيدن        تعادل       اصابت 
   احساساتي     بالا و پايين پريدن       خشمگين       شل         پيوند 
   چسبناك      ماليدن      چسبنده       گرسنه       سراسيمه      دلچسب 
   مضطرب      دردست     گرداندن       گرفتن     چنگ زدن   بي احساس 
                  دورريختن              لذت              پرجنب وجوش
پروفایل غالب افراد احساسی
–    به شدت متاثر از احساس خودش است
–    نیازمند تطابق با محیط خود است
–    دوست دارد احساس کند که درک شده و دیگران احساساتش را میفهمند
–    نیازمند تماس و لمس موضوع برای درک آن است
–    برای قدرتمند شدن باید تنها باشند


ادامه مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران در سری ششم

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/22 00:40:08