×

مقاله فوائد و نقش بازی

فوائد و نقش بازی

میل به تفریح یکی از خواهشهای طبیعی است که با سرشت انسان آمیخته شده  و از آغاز زندگی تا پایان عمر همواره ثابت و پایدار است و ارضای این تمایل برای تمام طبقات مردم در سنین مختلف لذت بخش و مایه شادی و مسرت است واضح است که ضرورت بحث تمایل به بازی و سرگرمی در زندگی کودکان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد,  چرا که کودک منبع حرکت و انرژی است و نیز اوقات بیشتری را در مقایسه با یک فرد بزرگسال دارا می باشد . پس این همه انرژی واین همه اوقات فراغت با ید بگونه ای ارضاء شود.


آن زمان که ما از کودک می خواهیم مانند سالمندی مؤدب و موقرگوشه ای بنشیند در درون اوطوفانی است و او را برای اجرای فرمان ما با خواست باطنی خود به کشمکش انداخته و به سختی خود را در محدودیت و تنگنا می بیند.

 

اهداف بازی

1.       بازی وسیله ای مهم برای تربیت کودکان است , هم در جنبه های جسمی و هم در جنبه های فکری و روانی

2.       کودک در حین بازی به صورت ناخود آگاه خود را بروز می دهد و از این راه می توان دریافت که چگونه فردی است و چه روحیه ای دارد آنگاه براصلاح و ساختن او اقدام کرد.

3.       بازی وسیله ای برای کشف مهر و علاقه و خشم و کین کودک است.

4.       بازی در گسترش شخصیت و ایجاد زمینه برای مسؤلیت پذیری کودک بسیار مؤثر است.

5.       از طریق بازی کودک ناگزیر می شود ضوابطی را برای زندگی اجتماعی بپذیرد و احیانا ازوضع بدی که در آن است خود را نجات دهد.

6.       با شرکت دادن کودک در بازی زمینه برای جمع گرایی و همبستگی او با جامعه فراهم می شود.

7.       بازی می تواند وسیله ای برای تمرین شنوایی و پرورش حواس دیگرمیباشد و همچنین از طریق آن میتوان زمینه های حرکتی اجتماعی هوش کودک را اوج و ترقی داد.

8.       بازی وسیله ای است برای سازندگی و راهنمای کودک است.

9.       از طریق بازی می توان کودک را آموزش داد و و حقایق اسرار زندگی را برای او روشن کرد تا قادر به مشاهده ،  مقایسه و تشخیص شود .

10.   کودک در اثر بازی تکرار , تمرین و مداومت در امور را تجربه می کند.

 

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/02/29 08:03:57