×

مقاله از محبت خارها گل می شود

از محبت خارها گل می شود


واژه محبت واژه دیرآشنایی نیست برای همه محبت یک امر فطری و غریزی است و امری که همزاد زندگی بشری و مادری و فرزندی است و یک مفهوم پیچیده است. از محبت خارها گل می شود محبت یک نیاز برای بشر است اما محبت در دوره راهنمایی و در هر دوره فرق می کند.

اگر محبت بخواهد رفتاری شود باید درباره آن فکر کرده کتاب پرورش فرزند در مهر دشوار ما می گوید: علت این که محبت پدربزرگ و مادربزرگ بیشتر از مادر و پدر است این است که محبت به پدربزرگ و مادربزرگ یک محبت بی مسئولیت است یعنی اگر بچه لوس شد مادربزرگ خودش را مسئول لوسی نمی داند بلکه مادربزرگ می خواهد بچه را ساکت کند. عواقب لوس شدن بچه گرفتار پدر و مادر می شود.

پس شرط اول محبت: پذیرش مسئولیت در تبعات و عواقب اعمال محبت می باشد محبت بیشتر بهتر از کینه ورزی است و یک ارزش ثابت است. رفتار آرام بهتر از رفتار پرخاش گرانه است.

کمبود محبت= احساس حقارت پیدا شدن، پیدا شدن عقده های روانی

توافق و رسیدن به راه های اعمال محبت با بچه ها در سن راهنمایی چیست؟

باید با خصوصیات روحی و روانی بچه ها آشنا شویم.

مثال: می خواهیم به یک گیاه رسیدگی کنیم. آب، کود ، آفت زدایی این اطلاعات را باید داشته باشیم نباید مانند درخت سیب به آن آب دهیم اگر مثل درخت سیب با شلنگ و در حجم زیاد آب دهیم در واقع فرق این گیاه و درخت را نمی دانیم.

ولی به یک گلدان باید کمی آب بدهیم مثلاً یک لیوان اگر فرق آن دو را نشناسیم یا درخت سیب کم آب می شود و یا گلدان خشکیده می شود پس باید فهم تفاوت آن ها را بدانیم، تنبیه در هر دوره و برقراری انضباط فرق می کند.

خصوصیات روحی و روانی بچه ها در این سن چیست؟

در کنار رشد جسمی تغییرات روحی پیدا کرده و پیدا می کند و خواهد کرد. بچه اول راهنمایی در ابتدا یک مقطع رشد است . رشد روانی از اول تولد بچه سه مرحله دارد:

1.       تولد تا دوسالگی است. (مرحله حسی حرکتی) باید آزادانه ببیند، لمس کند، تلخی و تیزی و ناراحتی ها را حس کند، تجربه کند. کودکی خود را در موقعی که در دوره کودکی اش است انجام دهد چون تاخیر های عاطفی خود باعث بروز ناهنجاری در رفتار می شود.

2.       2سالگی تا 11 سالگی (مرحله هوش شهودی) در این دوره باید اشیا را ببیند درونسازی بشود و به صورت آزمایش شناسایی کند تا در دوران راهنمایی بدون تعلیم شهود باشد.

3.       11 تا پایان 15 سالگی (دقیقا دوره راهنمایی) در این سن کودک باید بتواند مسئولیتی را بپذیرید و بازی های دسته جمعی انجام دهد.

آخرین مرحله استقرار نظام روانی بچه ها دوره سوم است و هر چه که هست تا پایان دوره پانزده سالگی است و بعد از آن ما با نظام جدید مواجه نیستیم بلکه با تجربیات جدید مواجه هستیم.

 

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/07/05 06:42:28